اخبار فرصتهای شغلی
27
مهر

فرصتهای شغلی

جذب پزشک عمومینیاز به پزشک معرفی مرکز بهداشتی درمانی میمند جذب پزشک - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا
جذب پزشک عمومی بصورت قرارداد ساعتی

در بیمارستان شهید بهشتی قروه کردستان فاصله تا تهران ۴۰۰ كيلومتر پرداخت براساس پرکیس پلکانی شروع ۷۵ درصد میانگین تعداد ویزیت هر پزشک در ۲۴ساعت ۲۲۰ بیمار نحوه چیدمان شیفت توافقی

دارای پاویون اخرین پرداخت: فروردین و اردیبهشت ۹۵ در حال پرداخت شماره تماس ۰۹۱۸۹۷۱۵۶۸۱

روستای 3500 نفر جمعیتی. 3 روستای اصلی 2 دهگردشی در هفته یک دهگردشی در ماه 30 روز بیتوته پانسیون در مرکز تعداد بیمار روزانه بین 10 الی 30 بیمار تعداد بیمار بیتوته هفته ای 1_4 بیمار فاصله از اصفهان 3 ساعت فاصله از یاسوج 1 ساعت ظریب طرحی 3/5 ظریب محرومیت1.62 حقوق طرحی 8 میلیون

حقوق قراردادی ۱۱ میلیون

🔵🔴⚫️اعلام نياز پزشک خانواده 🔵🔴⚫️ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا جهت مراکز زیر نیاز به پزشک با قرارداد بیمه روستا دارد. 🔷مرکز جلیل آباد: بیتوته جمعیت 5500 و 3 خانه بهداشت و حقوق 8700000 تومان 🔷مرکز مهاجری: با جمعیت 4200 و 4 خانه بهداشت روز کار 8 صبح تا 4 بعد از ظهر حقوق 6000000 تومان بدون شیفت و هر شیفت 164000 تومان اضافه به حقوق 🔷مرکز طارند: با 2800 جمعیت و روز کار 8 صبح تا 4 بعد از ظهر بدون شیفت 5000000 هر شیفت 164000 تومان به اضافه 4 درصد حق مسئولیت 🔴آدرس ستاد مرکزی:آدرس میدان شهید اردستانی پیشوا جنب فنی حرفه ای شبکه بهداشت و درمان پیشوا واحد گسترش تلفن تماس:36731035 و 36720700 داخلی 212 09216679109